Beleidsplan “Stichting Paard-en Ponyrijden voor minder validen “Het bonte perdje.”

Inleiding:

De Bredase Stichting Paard en Ponyrijden voor minder validen “Het bonte Perdje”, opgericht op 10 oktober 1969, ingeschreven in de Kamer van Koophandel nr.: 4110332, organsieert hippische activiteiten zonder wedstrijdelement voor minder valide jonge mensen.

Inmiddels nemen ca. 30 ruiters deel aan deze activiteiten die, steeds op zaterdagochtend, worden georganiseerd op de Manege Ruitersportcentrum Breda. De ruiters worden begeleid door een kernteam, bestaande uit een instructrice en ca. 4 volwassen vrijwilligers, aangevuld met ca. 15 jongere vrijwillige begeleiders.

Om sturing te kunnen geven aan onze activiteiten is dit beleidsplan opgesteld. Het omschrijft wie we (willen) zijn en dient als basis voor de uitwerking van onze doelstellingen in een operationeel plan.

Missie:

Het stimuleren en uitvoeren van hippische activiteiten voor kinderen met een beperking. Daarbij wordt gestreefd naar integratie tussen mensen met en zonder handicap en zelfwerkzaamheid van mensen met een handicap. Het Bonte Perdje heeft niet tot doel om winst te maken. Het Bonte Perdje heeft geen betaalde medewerkers , alleen vrijwilligers.

Visie:

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van vrijwilligers, onder begeleiding van het bestuur en een team van professionals, het aanbieden van recreatieve paardrijlessen aan minder valide jonge mensen met een handicap om zodoende hun welzijn, zelfredzaamheid en mogelijk ook hun maatschappelijke mogelijkheden te bevorderen.

Doelgroep en activiteiten:

“Het Bonte Perdje” richt zich op minder valide jonge mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, sociaal-emotionele en/of verstandelijke handicap. Gedurende ca. veertig zaterdagen per kalenderjaar worden op zaterdagochtend tussen 08:30 – 11.30 uur rijlessen georganiseerd op de Manege Ruitersportcentrum Breda, Overakkerstraat 372,4834 XR Breda

Voor de komende jaren ligt de focus op toename van het aantal ruiters binnen de huidige criteria van veiligheid. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de werving, selectie en inzet van vrijwilligers op meerdere niveau’s in de organisatie.

Organisatie:

“Het Bonte Perdje” huurt voor haar activiteiten paarden, rijhal en instructrice van de Manege Ruitersportcentrum Breda. Selectie van geschikte paarden geschiedt door de directie van de manage, mede op advies van de instructrice.

Op zaterdagochtend worden drie lessen van dertig minuten en twee lessen van 45 minuten georganiseerd. De lessen worden gegeven onder verantwoordelijkheid van de instructrice die daarin per les wordt bijgestaan door tenminste 1 volwassen vrijwilliger en meerdere jongere vrijwillige begeleiders. Zij zien voornamelijk toe op de technische-en veilige uitvoering van de lessen. De groep van ca. 15 jongere vrijwilligers begeleiders doet dat ook, maar met focus op aandacht, zelfvertrouwen integratie, participatie en sociale ondersteuning.

Veiligheid van de lessen is een belangrijk criterium. Voordat een ruiter toegelaten kan worden is een positief medisch advies van onze adviseur noodzakelijk. Ook een proefles vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure. Definitieve plaatsing is afhankelijk van de samenstelling van de groepen.

Organisatie- structuur :

Het bestuur(onbezoldigd vrijwilligers) is als volgt samengesteld:

P. Mol Voorzitter
E. Nevejan Secretaris
R. van der Kroon       Penningmeester
R. Crolla Medisch adviseur
K. Soentpiet Bestuurslid

De Stichting heeft geen personeel in dienst en geen winstoogmerk.

Middelen en accommodatie:

Manege Ruitersportcentrum Breda ligt aan de buitenrand van Breda in een bosrijke rustige omgeving. Wij rijden daar in de binnenbak waar de kantine op uit kijkt. Als de weersomstandigheden dat ook maar even toelaten rijden we een rondje buiten de manege. De stallen en kantine zijn, ook voor rolstoel, goed toegankelijk. De kantine kijkt uit op de grote binnenbak en heeft een buitenterras.
Wij beschikken over aangepaste tuigages zoals speciale zadels, toestoppers, opstapkarren, lussenteugen.

Een opstap-platform is aanwezig om de ruiters vanuit hun rolstoel op het paard te kunnen zetten.

Paarden:

Het rijden en werken met minder validen is een zware belasting voor paarden. Ze worden geselecteerd op betrouwbaarheid, veiligheid, karakter, ervaring en fysieke gezondheid.

Financiële exploitatie en donateurs:

“Het Bonte Perdje” streeft naar een kostendekkende exploitatie, met het oogmerk de paardrijlessen zo goedkoop mogelijk te houden. Om die reden is er dan ook sprake van een zeer beperkt eigen vermogen, en voldoet de stichting aan het bestedingscriterium.

De tarieven voor de lessen zijn, om bovenstaande reden, lager dan marktconform. Sponsoren en donaties vormen als aanvulling een belangrijke onmisbare bron van inkomsten.

De Stichting zal nooit gebruik maken van speculatieve beleggingsinstrumenten ter vermeerdering van de financiële middelen.

(Sociale) Veiligheid:

Conform RI & E normen wordt een (bijna) ongevallen registratie bijgehouden, die periodiek wordt geëvalueerd en vertaald naar verbeteringen.

Wij hechten veel waarde aan sociale veiligheid. Een gecertificeerd vertrouwenspersoon is aangesteld voor sociaal onveilige situaties  die de betrokkene niet rechtstreeks wil melden.